Husordensregler

FOR SAMEIET ELVEBREDDEN NEDRE  (B/S Elvebredden Nedre)

Sist endret på sameiermøtet 26/03/2012

§ 1 FORMÅL

Husordensreglene skal

 • sikre seksjonseiere, beboere og brukere av seksjonene i sameiet trivsel
 • regulere forhold som kan være til sjenanse for andre
 • skape et godt bo- og arbeidsmiljø hvor alle kan trives og føle seg trygge

§ 2 GENERELT

Sameiet Elvebredden Nedre omfatter 5 bygg med betegnelse fra A til D. Byggene har 13 oppganger med bokstavbetegnelser fra A til N. Det er oppgangenes bokstavbetegnelse som er postadressen.

 • Seksjonseiere, beboere og brukere av seksjonene plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene.
 • Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for husstanden eller eventuelle leietakere, og at de blir overholdt av disse og andre som gis adgang til seksjonen.
 • Seksjonseier blir erstatningspliktig for enhver skade som skyldes overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet.

§ 3 RO

Seksjonene må ikke brukes slik at de sjenerer andre.  Det skal som hovedregel være ro i sameiet mellom kl. 23.00 og 07.00.  Musikkanlegg skal dempes vesentlig i samme tidsrom.

 • Skal man holde selskap eller fest som kan være til sjenanse for andre, bør naboer under, over og ved siden varsles i god tid på forhånd.  Uansett plikter man å ta hensyn til at lyd bærer godt mellom seksjonene.
 • Banking/hamring og/eller bruk av støyende verktøy er ikke tillatt mellom kl 20.00 og 08.00 på hverdager eller mellom kl. 20.00 og 10.00 i helger og på helligdager.
 • Skal det foregå støyende arbeid utenom disse tidene, må øvrige beboere og seksjonsbrukere varsles i god tid.
 • Arbeider som vil vare mer enn en uke og vil kunne medføre støy og/eller støvplager for andre i sameiet, skal forhåndsgodkjennes av styret.

§ 4   SØPPEL

Vanlig husholdningsavfall legges i lukkete poser og plasseres i søppelcontainere i søppelrommet merket Restavfall.

 • Papiravfall plasseres i containere merket Papir
 • Renholdsarbeiderne tar kun med seg avfall som er lagt i disse.
 • Brannfarlig avfall og søppel som renholdsarbeiderne ikke vil ta med seg, må enhver seksjonseier/beboer/leietaker selv besørge bortkjøring av.

§ 5 FELLESAREALER

Fellesarealene skal være rene og ryddige. Det er ikke tillatt å ha noe stående på eller i fellesarealet som vil kunne være til hinder for rengjøring eller ferdsel. Imidlertid kan barnevogner og rullatorer hensettes under trapp i 1. etasje i hver bygning, dersom det er avsatt plass til dem der. Husk at oppganger/inngangsområde også er rømningssvei!

 • Det er ikke tillatt å røyke på fellesarealer innendørs.
 • Det er ikke tillatt å hensette motorvogn på utvendige fellesarealer, med mindre parkeringen er kortvarig og skjer i forbindelse med flytting, syketransport e. l.
 • Sykler, ski, kjelker og annet sportsutstyr, samt sko, yttertøy, materialer o.l. skal enten oppbevares i fellesrom avsatt til slikt bruk, eller inne i den enkeltes kjellerbod eller seksjon.
 • Vinduer, trapper og balkonger skal ikke benyttes til lufting eller risting av sengeklær, tepper o.l. Lufting/tørking av tøy må ikke skje i høyde over rekkverket.
 • All montering av utstyr som berører husenes fasader, slik som skillevegger, parabolantenner, antenner o.l. må forhåndsgodkjennes av styret. Markiser, utvendige persienner og utelamper skal kun bestilles av leverandører som er godkjent av styret. En oversikt over ulike leverandører og typebetegnelser finnes på sameiets hjemmeside https://elvebreddennedre.wordpress.com under «Nyttig info».
 • Garasjeport og dører til garasje, kjeller og fellesrom skal alltid være låst.
 • Blomsterkasser på utsiden av balkong o.l. er ikke tillatt.
 • Uønsket reklame fra postkassene skal ikke kastes i oppgangen.
 • Styret har anledning til å innkalle til dugnad med normalt minst 3 ukers varsel.

§ 6  SKILTING/NØKLER

Navneskilt på dørklokketavle og/eller postkasser kan bestilles hos Låsspesialisten AS, Grefsenvn. 15 – tlf. 22 22 88 88 og bekostes av beboer.

 • Seksjonseier plikter å sørge for at skiltingen alltid er oppdatert.
 • Tapt systemnøkkel kan bestilles hos forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning  tlf. 22 86 82 54, e-post nina.brotke@obos.no og bekostes beboer.

§ 7  BALKONGER

På balkongene er det ikke tillatt å plassere gjenstander som kan virke skjemmende og/eller kan være til sjenanse for naboene.

 • Bruk av kullgrill – også engangsgrill – er ikke tillatt, da røyken fra slike kan være plagsom for andre beboere. Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill.
 • Beboere oppfordres til å vise hensyn med støy, røyking og annet når de oppholder seg på balkonger, terrasser og ved inngangspartier. Særlig viktig er dette i tiden fra kl 23:00 til kl 07:00.

§ 8  FELLESAREALER UTENDØRS

Ved benyttelse av fellesarealene utendørs skal det tas hensyn til andre beboere.  § 3 gjelder også ved bruk av fellesarealene.

 • Enhver må selv rydde etter seg.
 • Det er ikke tillatt å bruke engangsgrill.

§ 9  DYREHOLD

Dyrehold er i alminnelighet tillatt så lenge dette ikke er til plage eller sjenanse for andre seksjonseiere/beboere/leietakere.

 • Hunder må føres i bånd på fellesarealet, så vel inne som ute.
 • Ekskrementer skal umiddelbart fjernes av dyreeier.
 • Dyreeier er ansvarlig for skader dyret måtte påføre person, eiendom eller andre dyr.
 • Ved gjentatte klager på et dyr kan styret beslutte å forby hold av dette dyret såfremt det godtgjøres at det er til ulempe for andre beboere eller brukere av eiendommen.

§ 10  EIERSKIFTE OG/ELLER UTLEIE

Eierskifte og/eller utleie må meldes skriftlig til forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning (som varsler styret).

§ 11   HENVENDELSER TIL STYRET

(Forslag – klager – forespørsler)
Alle henvendelser til styret skal skje skriftlig enten pr. e-post til elvebredden@hotmail.com eller pr. post til styrets leder.

 • Anonyme henvendelser behandles ikke.
 • Eventuell klage på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre spesielle forhold bør først rettes direkte til naboen selv.

Informasjon fra styret vil bli gjort tilgjengelig på oppslagtavle i hver inngang, alternativt ved eget skriv når det anses mest hensiktsmessig.

Reklamer

Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: